För ett smartare föreningsliv

Användarvillkor

Senast uppdaterad: 2021-03-23

Definitioner

 • Du/Dig - Du som ansvarig för er organisation
 • Organisation - Det lag eller den förening du representerar i samband med köpet
 • Spelare/förälder - De spelare/förälder (vid minderåriga) som ingår i din organisation
 • Köpvillkor - Dessa allmänna köpvillkor som Tifosi tillämpar

Villkor för köp

 • Du representerar din organisation i samband med köpet. Vid köp godkänner du som kund våra Köpvillkor såsom de presenteras nedan. I samband med köp väljer du hur mycket din organisation skall betala. Ni som organisation är fullt betalningsansvariga för denna del. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av vårt webbshopsystem. Vid felaktigheter i t ex. pris, betalningsmetod, leveransmetod, osv. skall kund kontakta oss snarast för att korrigera fel innan försändelsen sker. På det avtal du ingår med oss tillämpas Konsumentköplag, Distans- och hemförsäljningslag samt Dataskyddsförordningen. Vi förbehåller oss rätten att löpande ändra Köpvillkoren. Den nya versionen ska börja gälla från det att Köpvillkoren publicerats på vår hemsida.

Villkor för att skapa konto

 • Du måste minst vara 18 år för att skapa konto hos oss samt att göra inköp från oss. Är du under 18 måste du ha målsmans tillstånd att skapa konto. I samband med att du skapar konto godkänner du även våra allmänna köp- och leveransvillkor. Vi förbehåller oss rätten att löpande ändra Köpvillkoren. Den nya versionen ska börja gälla från det att Köpvillkoren publicerats på vår hemsida.

Representation för organisation

 • Om du som användare gör köp för din organisations eller lags räkning intygar du att du har behörighet att göra köpa å organisationens eller lagets räkning. Om du inte haft denna behörighet i samband äger vi rätten att kräva dig personligen för betalning av levererade varor.

Priser

 • Alla priser är angivna inklusive moms och inklusive eventuell rabatt. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan att på förhand lämna meddelande därom. Vi reserverar oss för uppenbart felaktiga priser eller uppgifter i produktbeskrivning, vilka vi inte är bundna av gentemot dig som kund. Om du har beviljats att få starta en Webshop via Tifosi så hänvisar vi till stycket om Webshop avseende priserna däri.

Betalning

 • Ni som organisation betalar alltid er köp på faktura. Faktura genereras i anslutning till leverans och skickas med e-post. I de fall där Spelare/förälder skall betala delar eller hela order så betalar de direkt med kort i samband med bekräftelse. Vi använder oss av tjänst från extern part, Stripe, för hantering av kortbetalningar. All känslig information, såsom kortuppgifter, behandlas enbart av Stripe via en säker betal- och SSL-server. Vi hanterar och lagrar således inga kortuppgifter. Vi accepterar bland annat Visa, Mastercard och AMEX. För Stripes betaltjänster gäller Stripes allmänna villkor och sekretess-policy, vilken ni finner under respektive länk.

Ansvar för order

 • Du som lägger order är ansvarig för att order är komplett och korrekt. Om du via vårt system givit oss felaktiga tryckinstruktioner så är du eller din organisation fullt ansvarig för felet och skall således betala för order. Om vårt system eller om vi gör fel när vi trycker så tar vi det fulla ansvaret för reklamationen.

Leveranstid och -sätt

 • Vi trycker alla ordrar på beställning, vilket gör att leveranstiden vanligtvis uppgår till cirka 2 vecka från att ordern blivit komplett. Vi reserverar oss för att varan är slut hos vår leverantör, och fel i vår lagerstatus, och då kan leverans dröja ytterligare. Vid de fall varan helt är slut hos leverantör så tar vi fram ett likvärdigt alternativ som din organisation får godkänna. Om ni inte godkänner dessa alternativ har ni rätten att häva köpet efter sex veckor. Samtliga beställningar paketeras ihop och skickas till din organisation. Varje frakt hanteras individuellt och vi väljer ut lämpligt fraktsätt.

Sponsor betalar del av order

 • I de fall som organisationen har sponsorer på artiklar kan tryckostnaderna betalas av Organisationen i anslutning till köpet eller av sponsorn. I de fall sponsorn skall betala för trycket så utgår en avgift om per faktura om det fakturerade beloppet understiger 1500kr.

Öppet köp/Ångerrätt

 • På varor med tryck gäller ej öppet köp eller ångerrätt. Samtliga varor trycks efter din beställning och tillverkas i enlighet med dina anvisningar. Varorna är därmed undantagna ångerrätten eftersom de är specialbeställda och fått en sådan tydlig personlig prägel som avses i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) (“Distans- och hemförsäljningslag”), 2 kap 11 §. Vi uppmanar dig därför att vara noggrann vid beställningen och läsa vår storleksguide. På varor utan tryck har du 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslag. Ångerfristen gäller från och med den dag du mottagit varan. Du kan antingen byta till en annan produkt eller få pengarna tillbaka. Innan du skickar tillbaka en vara till oss måste du först kontakta oss och inhämta vårt godkännande för returen. Efter att du inhämtat sådant godkännande ska du returnera varan utan dröjsmål i enlighet med våra instruktioner för returer. Du står själv för returfrakten. Varan måste vara oanvänd i sin förpackning annars gäller inte öppet köp. Vi löser inte ut några varor som skickas till oss som postförskott. Det är även du som ansvarar för risken för returen, d.v.s. risken för att varan kommer bort eller skadas under returen.

Reklamationer

 • Vid fel med leveransen, såsom fel i vara, fel antal varor, skadade varor eller liknande så ska du som beställare inom skälig tid kontakta [email protected] och uppge vari felet består. Du får erlägga kostnaden för retur, men returfrakten återbetalas till dig så snart varan inkommit och reklamationen godkänts av oss. Ersättning i form av ny vara sker kostnadsfritt under förutsättning att den fortfarande är sänds åter tillsammans med sin originalförpackning. Transportskadat gods ska lämnas in till närmaste utlämningsställe tillsammans med allt emballage.

Force Majeure

 • Vi är befriade från påföljd och skadestånd om fullgörelsen av avtalet hindras, fördröjs eller försvåras av någon omständighet som vi skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder vi inte heller kunnat undvika eller övervinna. Sådana omständigheter kan exempelvis vara krig, myndighetsåtgärd, eldsvåda, naturkatastrof, arbetsmarknadskonflikt och förstärkt försvarsberedskap.

Personuppgifter

 • Vi behandlar dina personuppgifter såsom namn, adress, personuppgifter, e-postadress, vilka du uppger vid registrering av ditt konto/vid ditt köp av varor. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är främst administrativ samt för att kunna genomföra våra åtaganden vad gäller ditt köp av varor. För att uppnå detta ändamål kommer vi även att dela dina personuppgifter med vår Underleverantör som bland annat ombesörjer support och returer för vår räkning. Dina personuppgifter kan även komma att användas av oss för reklamutskick och i marknadsföringssammanhang. Vi är personuppgiftsansvariga i enlighet med Dataskyddsförordningen för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar. Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, genom att skriftligen kontakta oss enligt de kontaktuppgifter som anges ovan avseende support. Du har rätt att samtidigt därmed begära rättelse avseende felaktiga uppgifter samt att återkalla lämnat samtycke till behandlingen av personuppgifter. Vi kan dock enligt lag vara skyldiga att behandla uppgifter under viss tid. Du har ansvar för att ha rättigheten att använda de personuppgifter som förser vårt system med. Om du representerar en organisation så behöver du ha ett övergripande godkännande av medlemmar/anställda att få använda deras personuppgifter.

Cookies

 • Cookies är en passiv textfil, vilken lagras av din dators, eller av annan enhets, webbläsare vid uppkoppling mot vår hemsida. Främst använder vi cookies för att förbättra funktioner på vår hemsida men även för att samla in statistik om din användning av hemsidan. Genom att använda vår webbshop godkänner du att vi använder cookies. Vi vill dock informera dig om att du kan neka vår användning av cookies genom inställningar i din webbläsare. Funktioner på hemsidan kommer dock att försämras vid sådant nekande.

Partnerskap

 • Ditt organisation har möjligheten att ingå partnerskap med Tifosi och få rabatt på era köp. För att ingå partnerskap så behöver ni först att ansöka om att få starta en Webshop. Se separata avtal om Webshop för mer info.

Tredjepartshemsidor

 • Vår hemsida kan innehålla länkar till tredje parts hemsida. Sådana hemsidor står utanför vår kontroll. Vi har därför inget ansvar för tredjepartshemsidor eller dess innehåll, och inte för skada som uppstår i samband med din användning av tjänster på tredjepartshemsidor. Vi uppmanar dig att noggrant läsa allmänna villkor och sekretess-policys för tredjepartshemsidor.

Övrigt

 • Vid eventuell tvist i anledning av avtalet och ditt köp hos oss gäller svensk lag. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer, och om du vill väcka talan i domstol ska så ske i allmän domstol.

Användarvillkor för webshop i Tifosis regi

Definitioner

 • Vi/Oss - Sporteriet Sverige AB (Tifosi)
 • Du/Dig - Du som användare
 • Organisation - Det lag, förening, företag som du representerar
 • Webshop = Den shop som Organisationen kan starta och som riktar sig mot Slutanvändare
 • Slutandvändare = Den som genomför köp i Webshopen

Starta Webshop

 • Alla Organisationer kan ansöka om att få starta en Webshop. Vi kommer att granska din ansökan och sedan bevilja eller avslå din ansökan.

Avtalspart gällande webshoppen

 • Om din organisation är en juridisk person så behöver en firmatecknare från din organisation ha godkänt denna bilaga. Om du är firmatecknare för organisationen så räcker det med att du har godkänt användarvillkoren när du tecknade kontot. Om du inte är firmatecknare så kommer vi inhämta separat godkännande från din organisation avseende villkoren för Webshop. Om du som användare har vilselett oss i information om vem som är firmatecknare och vi således saknar giltig firmateckning så är du som användare vår motpart i eventuella krav från oss enligt detta avtal.

Upphovsrätt till tryckta motiv

 • När du laddar ett eget motiv eller genom annan anpassning på produkten, försäkrar du oss att din organisation har rätten att använda text och motiv och att de är helt fria från annan parts rättigheter. Ansvaret för eventuella brott mot upphovsrätten, personlighetsrätten eller namnrätten är helt och hållet din organisation och belastar endast din organisation. Du intygar därmed att du inte skadar någon av tredje parts övriga rättigheter genom anpassningen av produkten. Organisationen tar det fulla ansvaret för alla fordringar och anspråk som görs gällande på grund av brott mot sådana rättigheter som tredje part har. Vid sådana fall blir Organisationen ersättningsskyldig gentemot Oss för alla kostnader för juristkostnader och eventuella övriga kostnader som uppstår i anslutning till tvist med tredjepart.

Krav på uppladdat material

 • Logotyper, bilder och texter av sexuell, politisk eller religiös karaktär får ej användas i Webshoppen utan uttryckligt separat godkännande av Oss. Vi har rätten att stänga ner konton som gör allvarliga eller upprepade förseelser enligt denna paragraf.

Priser & Förtjänst

 • Priserna i Webshopen utgår från våra ordinarie priser minus eventuellt överenskommen rabatt. Din organisation kan välja att göra ett pålägg på priser eller att subventionera priset för slutanvändaren. Pålägget ökar poängen i kontobalansen och subventionen minskar poängen i kontobalansen. Antingen som en skuld eller som en fordran. Samtliga priser i Webshopen är inklusive moms. Tifosi har löpande rätten att uppdatera prissättningen när priserna höjs från leverantör. Tifosi äger rätten att göra ändringar i rabattnivåer. Dessa ändringar skall i så fall kommuniceras i god tid före verkställande så att Organisationen får chansen att säga upp avtalet.

Avtalspart i Webshopen

 • När ett köp görs i webshoppen är Vi alltid avtalspart gentemot Slutanvändare. Avtalsförhållande mellan oss och slutanvändare regleras i Köpvillkoren i Webshopen. Vi har rätten att utan fråga föreningen uppdatera Köpvillkoren i Webshopen.

Kontobalansen

 • Kontobalansen är ett poängsystem som är till för att reglera vårt ekonomiska mellanhavande som uppstår när organisationen får direktrabatter från varumärke, subventionerar produkter till slutanvändare, gör pålägg på produkter i Webshopen eller när tryck betalas i förväg.

Samla poäng

 • Din organisation kan samla poäng genom att sälja kläder i din Webshop. Poäng tjänar du in genom att höja priset på produkterna till slutanvändare. Varje poäng är då värd 1 kr.

Sponsor betalar del av order

 • I de fall som organisationen har sponsorer på artiklar i Webshopen skall dessa tryck betalas i förväg. Trycket kan betalas av Organisationen eller av sponsorn. Vi har rätten att ta ut en avgift av föreningen när sponsorer skall betala sitt tryck. Organisationen får poäng som används för att täcka tryckkostnader i Webshopen, och avräkning sker mot kontobalansen vid varje köp av artikel med sponsortryck. Dessutom kan varumärken stå för specifika direktrabatter, och dessa fås i form av poäng. Vid ett eventuellt avslutat samarbete skickar Tifosi samtliga överblivna transfer till Organisationen om Organisationen så önskar.

Subventionera i Webshopen

 • Tifosi förbehåller oss också rätten att ta betalt för i förväg i de fall organisationen vill subventionera artiklar i Webshopen. Tifosi fakturerar då för kommande kostnader och fyller på ditt konto med 1 poäng per betald krona. När slutanvändare tar del av subventionen så minskar kontobalansen med en poäng per använd krona.

Använda poäng

 • Du kan använda dina poäng när du gör köp hos oss. Ditt poängavdrag hanteras som en kassarabatt på din faktura. Du kan endast använda så många poäng som du har på din kontobalans.

Utbetalning av poäng

 • Vid utbetalning av dina poäng gör vi ett avdrag för den del av din försäljning som avser moms. Du kan endast få utbetalt den del av din balans som kommer från insamlade poäng i anslutning till försäljning i Webshopen. Om din organisation bedriver momspliktig verksamhet ligger det på organisationen att redovisa korrekt mervärdesskatt.

Loggor

 • TIFOSI ansvarar för samtliga inköp och för lagerhållning av Organisationens loggor under tiden Organisationen är en aktiv kund. Vid avslutat samarbete eller om kunden anses vara passiv enligt paragrafen om bindningstid har Tifosi rätten att fakturera organisationen för kvarvarande loggor i lager till gällande prisbild. Om organisationen byter ut en logga när organisationen är aktiv kund så har Tifosi rätten att fakturera för enligt gällande prisbild för tryck.

Support & Reklamationer

 • Tifosi ansvarar för alla support & reklamationsfrågor gentemot slutanvändare.

Leverans & Frakter

 • Tifosi ansvarar för leveransen till slutanvändare och är ansvarig för att tillgodose slutanvändare med lämpliga fraktalternativ. Tifosi har rätten att ta ut ett konkurrenskraftigt pris på frakten gentemot slutanvändare.

Marknadsföring

 • Tifosi har rätten att använda sig av organisationens namn och produktbilder i Tifosis marknadsföring. Dessutom så har TIfosi rätten att utan fråga trycka Tifosis logotyp på organisationens kläder. Företag, musikband och ideella föreningar som ej är verksamma inom idrott kan dock begära att Tifosis logga skall tas bort. Tifosi har rätten att erbjuda Organisationen att deltaga i kampanjer som Tifosi tar fram. Tifosi har också rätten att samla in godkännande från Organisationens slutanvändare för att rikta direkt marknadsföring gentemot dessa.

Bindningstid & Exklusivitet

 • Under ramen för Tifosis allmänna villkor finns det ingen bindingstid gällande Webshop. Din organisation erbjuds i vissa fall att binda upp sig under en längre tidsperiod mot bättre rabatt. I de fallen skrivs ett separat avtal som delvis ersätter dessa villkor. Tifosi har rätten att avsluta ett samarbete med en passiv kund där det inte varit någon aktivitet på Organisationens konto på nio månader.